Darbo apmokėjimo sistema

PATVIRTINTA

UAB “Faktumas” direktoriaus

2021 m. kovo 01 d.

įsakymu Nr.Į210301-01


UAB „FAKTUMAS“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA


UAB „Faktumas“ (toliau ir bendrovė) darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau – ir sistema) reglamentuoja darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios sistemos nuostatos parengtos pagal LR darbo kodekso nuostatas (įstatymas Nr. XII- 2603) ir jį įgyvendinančius teisės aktus, taip pat UAB „Faktumas“ darbo tvarkos taisykles ir suderintos su kitais bendrovės lokaliniais teisės aktais bei taikomos apskaičiuojant ir išmokant pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo užmokestį.

1.2. Darbuotojų darbo užmokestį, priklausomai nuo atitinkamų reikalavimų, taikomų atitinkamos pareigybės darbo apmokėjimui, sudaro:

1.2.1. bazinis darbo užmokestis, kuris gali būti nustatomas kaip valandinis atlygis arba mėnesinė alga;

1.2.2. priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

1.2.3. premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

2. Minimalusis darbo užmokestis

2.1. Minimalusis darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą.

2.2. Įmonėje taikoma Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga ir minimalusis valandinis atlygis.

2.3. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.

2.4. Įmonėje nekvalifikuotam darbui priskiriamų pareigybių nėra.

3. Darbo apmokėjimo organizavimas

3.1. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, kuri turi atitikti šios darbo apmokėjimo sistemos nuostatas.

3.2. Darbuotojų atliekamo darbo turinys, jo aprašymas, darbuotojams privalomi kvalifikaciniai reikalavimai, jei tokie taikomi atskirai pareigybei, privaloma ir savanoriška kvalifikacijos tobulinimo tvarka nustatomi darbuotojų pareiginiuose nuostatuose ir / arba darbo sutartyse.

4. Mokėjimas už viršvalandinį darbą ir darbą poilsio ir švenčių dienomis

4.1. Už viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

4.2. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

4.3. Už viršvalandinį darbą švenčių dieną mokamas dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

4.4. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

4.5. Už darbą švenčių dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.

4.6. Už darbą naktį mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

5. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis

5.1. Esant situacijai, kai su darbuotoju sutariama, kad jis dirbs ne visą darbo laiką, darbo užmokestis mokamas to darbuotojo proporcingai dirbtam laikui.

5.2. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, tobulinant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes.

6. Darbo laiko apskaita

6.1. Darbo laiko apskaita tvarkoma darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

6.2. Darbuotojai, atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, paskiriami įmonės vadovo įsakymu.

6.3. Užpildytus ir atsakingo asmens pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvirtina vadovas. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami buhalterijai per penkias-septynias darbo dienas mėnesiui pasibaigus.

7. Kasmetinių atostogų apmokėjimas

7.1. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.

7.2. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) ar dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę), ar keturių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.

7.3. Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

7.4. Atleidžiant darbuotoją, kuris atleidimo dieną turi nepanaudotų atostogų, už nepanaudotas atostogas mokama kompensacija.

8. Premijų skyrimas

8.1. Premijos darbuotojams gali būti mokamos ir siekiant paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, veiklą ir veiklos rezultatus.

8.2. Premija neskiriama, jeigu darbuotojas per paskutinius šešis mėnesius padaro pareigų, nustatytų darbo teisės normose, darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje ar kituose lokaliniuose teisės aktuose, pažeidimą.

9. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka

9.1. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį.

9.2. Už darbą per kalendorinį mėnesį atsiskaitoma ne vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

9.3. Darbo užmokestis mokamas tik pinigais. Darbo užmokestis išmokamas pervedant į darbuotojo asmeninę sąskaitą banke.

9.4. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju.

9.5. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį elektroniniu būdu darbuotojui pateikiama informacija apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę. Atskirai nurodoma viršvalandinių darbų trukmė.

9.6. Esant darbuotojo prašymui, darbdavys išduoda darbuotojui pažymą apie darbą įmonėje, kurioje nurodoma darbuotojo darbo funkcijos ir / ar pareigos, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydis ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.

10. Išskaitos iš darbo užmokesčio

10.1. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais:

10.1.1. grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms;

10.1.2. grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;

10.1.3. atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui;

10.1.4. išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva.

10.2. Išskaita padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą.

11. Ligos pašalpos mokėjimas

11.1. Ligos pašalpa mokama už pirmąsias 2 kalendorines ligos dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 62,06 procentų pašalpos gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka.

11.2. Pagrindas skirti ligos išmoką yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles.

12. Bendrovėje patvirtintos 17 pareigybių ir atitinkamų pareigybių darbo užmokesčio sąlygos

12.1. Bendrovės direktorius. Bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimo sąlygos:

12.1.1. Bendrovės direktoriui akcininkų sprendimu nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.1.2. Bendrovės direktoriui, atsižvelgiant į bendrovės veiklos rezultatus, akcininkų sprendimu gali būti skiriamas priedas.

12.2. Gamybos direktorius. Gamybos direktoriaus darbo apmokėjimo sąlygos:

12.2.1. Gamybos direktoriui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.2.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.2.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.3. Gamybos direktoriaus pavaduotojas. Gamybos direktoriaus pavaduotojo darbo apmokėjimo sąlygos:

12.3.1. Gamybos direktoriaus pavaduotojui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.3.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.3.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.4. Buhalteris. Buhalterio darbo apmokėjimo sąlygos:

12.4.1. Buhalteriui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.4.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.4.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.5. Pardavimų vadovas. Pardavimų vadovo darbo apmokėjimo sąlygos:

12.5.1. Pardavimų vadovui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.5.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.5.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.6. Projektų vadovas. Projektų vadovo darbo apmokėjimo sąlygos:

12.6.1. Projektų vadovui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.6.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.6.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.7. Projektų vadovas - konstruktorius. Projektų vadovo - konstruktoriaus darbo apmokėjimo sąlygos:

12.7.1. Projektų vadovui – konstruktoriui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.7.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.7.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.8. Dizainerė-sąmatininkė. Dizainerės - sąmatininkės darbo apmokėjimo sąlygos:

12.8.1. Dizainerei - sąmatininkei nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.8.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.8.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.9. Vairuotojas. Vairuotojo darbo apmokėjimo sąlygos:

12.9.1. Vairuotojui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.9.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.9.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.10. Baldų gamybos meistras. Baldų gamybos meistro darbo apmokėjimo sąlygos:

12.10.1. Baldų gamybos meistrui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.10.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.10.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.11. Pagalbinis darbuotojas. Pagalbinio darbuotojo darbo apmokėjimo sąlygos:

12.11.1. Pagalbiniam darbuotojui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.11.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.11.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.12. Administratorė. Administratorės darbo apmokėjimo sąlygos:

12.12.1. Administratorei nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.12.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.12.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.13. Personalo vadovė. Personalo vadovės darbo apmokėjimo sąlygos:

12.13.1. Personalo vadovei nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.13.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.13.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.14. Kompiuterinio projektavimo operatorius. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus darbo apmokėjimo sąlygos:

12.14.1. Kompiuterinio projektavimo operatoriui nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.14.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.14.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.15. Vaizdo stebėjimo skyriaus vadovas. Vaizdo stebėjimo skyriaus vadovo darbo apmokėjimo sąlygos:

12.15.1. Vaizdo stebėjimo skyriaus vadovui nustatomas fiksuotas valandinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.15.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.15.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.16. Vyr.vaizdo operatorius. Vyr.vaizdo operatoriaus darbo apmokėjimo sąlygos:

12.16.1. Vyr.vaizdo operatoriui nustatomas fiksuotas valandinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.16.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.16.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

12.17. Vaizdo operatorius. Vaizdo operatoriaus darbo apmokėjimo sąlygos:

12.17.1. Vaizdo operatoriui nustatomas fiksuotas valandinis darbo užmokesčio dydis, kurio mokėjimo tvarka sureguliuojama darbo sutartyje.

12.17.2. Gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

12.17.3. Gali būti skiriamos premijos, skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

13. Konkrečios darbuotojų, priskirtų atitinkamoms pareigybėms, pareigos nustatomos darbo sutartyse arba pareigų aprašymuose, jei tokie konkrečiai pareigybei yra parengti. Darbo sutartyje gali būti nustatytos ir kitos darbuotojo darbo apmokėjimo sąlygos, tačiau jos negali prieštarauti šiai darbo užmokesčio sistemai.

14. Darbuotojui įgijus aukštesnę kvalifikaciją, vadovo sprendimu tokiam darbuotojui gali būti mokamas didesnis darbo užmokestis arba pritaikytas didesnis darbo apmokėjimo tarifas. Esant laisvoms darbo vietoms, kurioms keliami aukštesni reikalavimai, tokios darbo vietos pirmiausia pasiūlomos įmonės darbuotojams, įgijusiems aukštesnę kvalifikaciją. Tokiu atveju darbuotojui taikoma užimamos aukštesnės pareigybės atlyginimų sistema.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Patvirtinta atlyginimų sistema peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą metuose arba pasikeitus teisės aktams.

15.2. Atlyginimų sistema patvirtinta konsultuojantis su bendrovės darbuotojais, laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų.

15.3. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia sistema yra supažindinami elektroninėmis informavimo sistemomis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje sistemoje nustatytais principais.

15.4. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią sistemą. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai.