Prekybos taisyklės

ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Faktumas“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, teikia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

3. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir UAB „Faktumas“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 302254662, PVM mokėtojo kodas LT100004439013, registruota adresu Svajonės g. 40, LT – 94101, Klaipėda).

4. Pirkėjas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Pirkti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

 

II. SUTARTIES SUDARYMAS

7. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas, susipažinęs su šiomis taisyklėmis (perskaitęs pažymi varnele laukelį „Perskaičiau ir sutinku su UAB „Faktumas“ elektroninės prekybos taisyklėmis“), paspaudžia mygtuką „Pirkti“, taip patvirtindamas, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

8. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - Sutartis) laikoma sudaryta tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu, gauna elektroninį laišką „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

9. Kiekviena Sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Pardavėjo.

 

III. PREKĖS IR JŲ KAINOS

10. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

11. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

12. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

13. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

14. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

15. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pateikdamas užsakymą Parduotuvėje Pirkėjas nematys įskaičiuojamų papildomų paslaugų mokesčių. Galutinę sumą su įskaičiuotais paslaugų mokesčiais Pirkėjas gaus atsiųstame elektroniniame laiške „Užsakymo patvirtinimas“.

 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

16. Apmokėjimą už Prekes pagal Sutartį Pirkėjas vykdo per Užsakyme ir sąskaitoje nustatytą mokėjimo atidėjimo laikotarpį (jeigu jis taikomas) pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos.

17. Pirkėjas apmoka už Prekes banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.

18. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes arba pagal atskiroje sutartyje, pasirašytoje su Pirkėju, numatytas sąlygas. Išankstinis apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

19. Neatlikus apmokėjimo nustatytais mokėjimo atidėjimo terminais, Pardavėjo pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui  0,05% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

20. Jei Pirkėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų pažeidžia mokėjimo terminus (nepriklausomai nuo to, kokia dalis kainos už Prekes yra sumokėta), Pardavėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą iki tinkamo Pirkėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymo apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuodamas Pirkėją.

21. Jeigu Pirkėjas užsako neįprastas, Pardavėjo vykdomų užsakymų praktikai, Prekes ar neįprastą Prekių kiekį, Pardavėjas turi teisę reikalauti specialių tokio Užsakymo apmokėjimo sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant išankstiniu mokėjimo pavedimu visai ar daliai Užsakymo sumos.


V. PREKIŲ GRĄŽINIMAS 

22. Jūs turite teisę nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami prekės pristatymo išlaidas, per keturiolika dienų atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

a) sutartims dėl pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą; arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;

b) juridiniams asmenims.

Sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų, kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę arba:

a) jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo gauna paskutinę prekę;

b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo gauna paskutinę partiją ar dalį.

Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti tinkamai užpildytą pavyzdinę prekės atsisakymo formą arba pateikti aiškų pareiškimą (el. paštu, faksu), kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Voveriškių g. 15 LT-94101, Grikštaičiai, Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. Prekes galima siųsti kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.

Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

23. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:

a)     negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdas;

b)     Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

24. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.


VI. PREKIŲ PRISTATYMAS

25. Prekės pristatomos terminais, nurodytais Prekių Užsakyme.

26. Prekės pristatomos į Užsakyme nurodytą vietą pagal susitarimą Pirkėjo transportu arba Pardavėjo transportu (pirkėjo ar pardavėjo transportu gali būti ir kurjeris). Transportavimo išlaidos apmokamos pagal atskirą susitarimą. Prekių pakrovimas į transportą vykdomas Pardavėjo sąskaita.

27. Jeigu Prekės pristatomos Pardavėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pristačius ir iškrovus Prekes Užsakyme nurodytu adresu. Jeigu Pirkėjas iškrovimui nepasiruošia, pasiruošia nepakankamai ar vilkina iškrovimą dėl savo organizacinių nesklandumų, Pardavėjas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius, susijusius su priverstine prastova. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už Prekių sugadinimą, praradimą ar kokybės sumažėjimą, atsiradusį Prekių iškrovimo metu.

28. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pakrovus Prekes į Pirkėjo transportą.

29. Prekės perduodamos ir priimamos pasirašant sąskaitą.

30. Jeigu Užsakyme nurodyta Prekių pristatymo vieta yra ne Pirkėjo verslo vieta, o kita vieta (sandėlis, spaustuvė, kt.) (toliau – Trečioji šalis), Prekės laikomos tinkamai perduotos Pirkėjui Prekes pristačius Užsakyme nurodytoje vietoje. Važtaraštį tokiu atveju pasirašo Trečiosios šalies darbuotojas. Už tinkamą Trečiosios šalies Prekių priėmimo pareigos vykdymą atsako Pirkėjas.

31. Pirkėjui negavus Prekių per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo termino pabaigos, apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie Prekių negavimą per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, laikoma, kad Pirkėjas Prekes gavo laiku ir į Užsakyme nurodytą vietą.

32. Pardavėjui pristačius Prekes, dėl kurių pristatymo vėlavimo Pirkėjas jau buvo informavęs Pardavėją, Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją apie tai, kad Prekes gavo nurodydamas tikslų Prekių gavimo laiką.

33. Pirkėjas privalo priimti Prekes nedelsiant po Prekių pristatymo į numatytą vietą momento. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Prekes be pagrindo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų 5% nuo pristatytų Prekių vertės dydžio baudą.

34. Atsitiktinio Prekių žuvimo ar jų vertės sumažėjimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal šią Sutartį Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui. Pardavėjui laiku nepristačius Prekių, Pirkėjo pareikalavimu Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,05% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos, o jei Pardavėjas uždelsia pristatymą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

 

VII. GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS

35. Garantinio aptarnavimo taisyklės įsigalioja pasirašius PVM sąskaitą - faktūrą.


IIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

37. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.